Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Binnen deze Algemene Bepalingen wordt het volgende verstaan:

 1. 1. Vervoerder: Een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met een klant.
  2. Klant: Een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de vervoerder betreffende een vaartocht met gezagvoerder inclusief verblijf aan boord van een schip voor hem en/of zijn gasten.
  3. Gezagvoerder: De schipper/kapitein die het gezag uitoefent over het schip.
  4. Gast: Degene die zich op uitnodiging van de klant en met toestemming van de vervoerder aan boord van het schip bevindt.
  5. Schip: Het schip dat wordt genoemd in de overeenkomst of een daarmee vergelijkbaar schip.
  6. Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen vervoerder en klant waarbij de vervoerder zich verbindt om tegen betaling de klant en/of zijn gasten op een schip te vervoeren.
  7. Vaartocht: Het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
  8. Elektronisch: Per e-mail of via een website.
Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten die de vervoerder aangaat met de klant.
Deze bepalingen zijn van toepassing tussen vervoerder en klant. De klant dient zijn gasten op de hoogte te stellen van de regels in deze algemene bepalingen. De klant vrijwaart de vervoerder van alle aanspraken die de gast tegen de vervoerder maakt, voor zover de aansprakelijkheid van de vervoerder zou zijn uitgesloten indien de klant deze aanspraak jegens de vervoerder zou maken.
Deze bepalingen zijn mede van toepassing op alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de vervoerder gebruikmaakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst, in de ruimste zin des woords.
Deze bepalingen zijn van toepassing met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van eventuele door de klant gehanteerde voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 3 – Het Aanbod

Een algemeen aanbod van de vervoerder in de vorm van folders, advertenties of websites is vrijblijvend en dient te worden opgevat als een uitnodiging tot onderhandeling.
De vervoerder doet het individuele aanbod schriftelijk of elektronisch.
Het schriftelijke of elektronische aanbod is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of, bij gebrek aan een termijn, gedurende 14 dagen na de dagtekening.
Het aanbod vermeldt ten minste:

– De aard, inhoud en omvang van de door de vervoerder te verrichten diensten.
– De totale prijs van de vaartocht, per persoon bij individuele boekingen en per groep bij groepsboekingen, en het percentage dat vooraf moet worden betaald.
– De wijze en termijn van betaling.
– De datum en het tijdstip van inscheping en ontscheping.
– Het maximale aantal gasten per schip.
– Bij individuele boekingen het voorbehoud van annulering door de vervoerder (plus de termijn hiervoor) indien het vereiste minimale aantal aanmeldingen niet wordt bereikt.
– Een exemplaar van deze algemene bepalingen, indien deze nog niet eerder zijn verstrekt.

Artikel 4 – Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de vervoerder een elektronische bevestiging naar de klant.
De overeenkomsten worden schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
Een afschrift van een schriftelijke overeenkomst wordt aan de klant verstrekt.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, maar in ieder geval op de aanvangsdatum van de vaartocht, op het kantoor van de vervoerder of door overmaking naar een door de vervoerder aangewezen bankrekening.
Indien de klant niet tijdig betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De vervoerder zendt echter na het verstrijken van de betalingsdatum één kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen, met vermelding van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van niet betalen binnen de genoemde termijn.

Artikel 6 – Annulering

Wanneer de klant besluit de overeenkomst te annuleren, dient hij de vervoerder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, schriftelijk of elektronisch. De datum waarop de vervoerder deze kennisgeving ontvangt, geldt als de annuleringsdatum.
Bij annulering is de klant aan de vervoerder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd, berekend als een percentage van de overeengekomen prijs, afhankelijk van het tijdstip van annulering:

– 15% bij annulering tot 6 maanden voor afvaart;
– 20% bij annulering tot 5 maanden voor afvaart;
– 30% bij annulering tot 4 maanden voor afvaart;
– 40% bij annulering tot 3 maanden voor afvaart;
– 50% bij annulering tot 2 maanden voor afvaart;
– 75% bij annulering tot 1 maand voor afvaart;
– 90% bij annulering tot 1 dag voor afvaart;
– 100% bij annulering op de dag van afvaart.

Deze percentages gelden zowel voor de schadevergoeding voor het schip als voor catering en andere diensten. Daarnaast kan de klant tot uiterlijk 7 dagen vóór vertrek verzoeken om een vervanger. Zowel de klant als de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nog verschuldigde prijs, wijzigingskosten en eventuele extra kosten.
Indien de werkelijke schade aantoonbaar 15% hoger ligt dan het gefixeerde bedrag, is de klant dat hogere bedrag verschuldigd, met een maximum gelijk aan de prijs van de overeenkomst. De vervoerder kan de overeenkomst annuleren bij onvermijdbare omstandigheden, waarbij de klant volledige terugbetaling ontvangt.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de vervoerder

De vervoerder staat garant voor de naleving van wettelijke voorschriften en voorziet het schip van de benodigde veiligheidsuitrusting. De vaarroute wordt in overleg met de klant bepaald, tenzij anders afgesproken. De vervoerder behoudt zich het recht voor om de vaartocht te wijzigen omwille van nautische of meteorologische redenen. Indien het schip niet beschikbaar is, kan de vervoerder een gelijkwaardig alternatief aanbieden.

Artikel 8 – Rechten en plichten van de klant

De klant dient bij aanvang van de vaartocht een lijst met gasten en contactgegevens te overhandigen. Na afloop van de vaartocht dient het schip in dezelfde staat te verkeren als bij aanvang. De klant en zijn gasten dienen instructies van de vervoerder en bemanning op te volgen en verstrekken gratis catering aan de bemanning.

Artikel 9 – Ontbinding en opschorting

Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk bij niet-nakoming van verplichtingen, zoals bij faillissement of verzuim. De vervoerder kan de overeenkomst ontbinden bij onverwachte onbeschikbaarheid van het schip of bij onvoldoende aanmeldingen. Klachten dienen zo snel mogelijk gemeld te worden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De vervoerder is aansprakelijk voor schade tot driemaal de prijs van de vaartocht, tenzij de schade het gevolg is van opzettelijk handelen of nalatigheid. Verjaringstermijn voor schadeclaims is één jaar. De klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hemzelf of zijn gasten, tenzij door de vervoerder.

Artikel 11 – Overmacht

Overmacht omvat onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zoals schade aan het schip of weersomstandigheden. Na ontbinding van de overeenkomst op basis van overmacht heeft de vervoerder recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Artikel 12 – Klachten

Klachten dienen ter plaatse of schriftelijk te worden gemeld, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Het niet tijdig indienen van een klacht kan leiden tot het verlies van rechten van de klant.

Artikel 13 – Geschillen en forumkeuze

Geschillen worden beheerst door Nederlands recht, tenzij anders bepaald.